Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

A) Provozovatelem webových stránek a obchodu www. slimbox.online je společnost MUJFRESHBOX s.r.o., IČ: 29100844, vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24753.

B) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi zákazníkem (dále jen „kupující“) a provozovatelem (dále jen „prodávající“) v oblasti prodeje výrobků. Realizováním objednávky kupující akceptuje Všeobecné obchodní podmínky – Nákupní a Reklamační řád vyhlášené prodávajícím (dále jen „obchodní podmínky“). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním těchto obchodních podmínek, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

C) Objednané zboží rozvážíme na uvedenou adresu kupujícího, kterou uvede při objednávce nebo na ním vybrané odběrové místo. Akceptujeme pouze úhradu celé sumy v předstihu na CZK účet skrze bankovní převod nebo úhradu platební kartou online. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem elektronického internetového obchodu. Po obdržení objednávky bude kupujícím na uvedenou e-mailovou adresu mujfreshbox.cz@seznam.cz zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Tento souhrn je kupující povinen projít a obsah objednávky zkontrolovat. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím – konečným spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím – obchodníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem. Kupující si je vědom, že nesmí veřejně zneužívat, pomlouvat a hanět výrobky, službu aj. společnosti MUJFRESHBOX s.r.o. .

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – přijaté objednávce (dále jen zboží). Společnost MUJFRESHBOX s.r.o. se zavazuje dodat zákazníkovi ve smlouvě specifikovaný předmět koupě (zboží), převést na něho vlastnická práva ke zboží a zákazník se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.Obrázky u výrobků mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat reálné skutečnosti. Prodávající si vyhrazuje právo na změny v ceníku bez předchozího upozornění!

III. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Tímto opatřením zároveň plníme naší povinnost vyplývající z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna  2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to zpracovávat osobní údaje přesné a v případě potřeby aktualizovat (čl.5 GDPR).

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze takové své osobní a kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Nakládání s osobními údaji kupujícího se také řídí zák. 101/2000 Sb., zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

Prodávající prohlašuje, že veškerá osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy (vyřízení objednávky) s kupujícím. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk či dopravu (např. banky, dopravce) související s objednávkou kupujícího. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

Rozsah zpracování – Zákazník souhlasí se zpracováním jeho následujících údajů ze strany prodávajícího a dalších jeho smluvních zpracovatelů:


a)
Fyzická osoba (občan) uvádí při objednávce či registraci:
* Jméno, Příjmení, titul
* Úplnou platnou poštovní adresu pro dodání
* Funkční emailovou adresu
* Číslo mobilního telefonu
b)
Právnická fyzická osoba (podnikatel) uvádí při objednávce či registraci:
* Obchodní jméno
* Úplnou poštovní adresu pro fakturaci
* Úplnou platnou poštovní adresu pro dodání (pokud je rozdílná od adresy fakturační)
* IČ
* DIČ (pokud je plátcem DPH)
* Funkční emailovou adresu
* Funkční telefonní kontakt

c) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizací  certifikáty, identifikátory v sociálních sítích
a komunikačních platformách (např. Skype), lokační údaje zařízení užívaného zákazníkem, atd..

d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem – číslo bankovního účtu

e) informace o ZTP/P zákazníka za účelem přiznání případného slevového programu

f) biometrické údaje zákazníka – jedná se o osobní údaje technického charakteru, zpracování
fyzických či fyziologických znaků fyzické osoby, které umožňují jedinečnou identifikaci (snímek
postavy, obličeje a podle poslední judikatury i podpis)

g) osobní údaje spojené s hlasovou analýzou či nahrávkou zákazníka při komunikaci s obsluhou za
účelem zvýšení ochrany zákazníka i poskytovatele/ prodejce

h) osobní údaje spojené s videonahrávkou podoby zákazníka a jeho osobních projevů z účelem
zvýšení ochrany zákazníka i poskytovatele/ prodejce  a/nebo předcházení škodám.

 

Účel a doba  zpracování – Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými účely, v níže specifikovaném rozsahu (pomocí shora uvedených písmen) a po níže uvedenou dobu (počínající dnem ukončení posledního smluvního vztahu s poskytovatelem/prodejcem.


a) manuální nebo automatické vyhodnocování analýzy spotřebitelského chování, záznamů
o spotřebitelské historii zákazníka

b) zasílání informačních zpráv týkajících se zakoupení produktů nebo sjednaných služeb (např. informace o stavu vyřízení objednaných produktů nebo služeb) a poskytování poradenství zejména v oblasti výběru produktů nebo služeb po dobu 12 měsíců – při těchto činnostech je využíváno mimo jiné profilování

c) občasné poskytnutí obchodní nabídky produktů, zboží nebo služeb i partnerů po dobu 5 let, jakoukoli formou včetně obchodních sdělení šířených elektronickými prostředky, které
zákazník  poskytl/poskytne – záměrem je zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných služeb,
poskytovatel/prodejce v žádném případě nechce zákazníky obtěžovat množstvím nevyžádané a nesouvisející marketingové komunikace (příp. uskutečňované v nevhodnou denní dobu)

d) občasné poskytnutí obchodní nabídky týkající se nových produktů/ služeb po ukončení posledního aktivního smluvního vztahu po dobu 5 let

e) získání názoru zákazníka týkajícího se zejména míry spokojenosti s prodávaným zbožím, produktem, službou, názor na společnost, marketingovou komunikaci, produktovou nabídku s cílem dosažení zkvalitnění poskytovaných služeb po dobu 5 let

f) veškeré údaje a statistiky o nákupech, které jsou získány během provozu a je nutné je
archivovat např. z důvodu reklamace po dobu 5 let 

Zákazník uděluje souhlas pro celý rozsah zpracovávaných údajů a pro všechny shora uvedené účely a jim příslušný rozsah. Zákazník může poskytnutý souhlas kdykoli vcelku nebo z části odvolat důvěryhodnou formou elektronické komunikace či písemně v listinné materializované podobě. Zákazník tímto souhlasí s uvedeným zpracováním svých osobních údajů, tedy poskytnutím nepovinných osobních údajů pro uvedené účely. Zákazník dále výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním osobních údajů uděluje bezplatně a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnutí služby/zboží. Poskytnutí je platné od okamžiku jeho udělení – tzn. objednání služby/zboží. Poskytovatel rozsah zpracovávaných  údajů po ukončení smluvního vztahu vyhodnocuje a omezí na  nezbytně nutnou míru s ohledem na účely zpracování.
Zákazník prohlašuje, že tento souhlas přečetl a porozuměl mu.

Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka
Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny  pracovníkům MUJFRESHBOX s.r.o., pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům s nimiž má MUJFRESHBOX s.r.o. uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, popřípadě dalším subjektům/osobám v souladu s platnými právními předpisy.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“), omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat námitku  u dozorového  úřadu a dále na následující  informace: kategorie dotčených osobních údajů ; účely zpracování a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů ;  příjemci nebo kategorie příjemců  pro zpřístupnění (vč. příjemců ve třetích zemích či mezinárodních organizací) ; plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není-li možné určit kritéria použitá ke stanovení této doby ; informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od zákazníka ; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a v těchto případech též informace týkající se použitého  postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro zákazníka.

 

IV. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných/požadovaných údajů a náležitostí. Tyto údaje je nutné udat i při objednávce některým z dalších níže uvedených způsobů (odst. b). Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím zpětné potvrzení platnosti objednávky (dále jen „autorizaci“) a to buď elektronicky (odkazem v souhrnném emailu), nebo písemně (na adresu mujfreshbox.cz@seznam.cz), či telefonicky. Autorizovaná objednávka je již uzavřenou kupní smlouvou. Teprve na základě potvrzení objednávky zpracujeme a vyřídíme. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. V případě úhrady kupní ceny bankovním převodem je za autorizaci považováno připsání platby na účet prodávajícího.

b) Objednávat je možno následujícími způsoby:
-prostřednictvím internetového obchodu na
www. slimbox.online (dále jen „e-shop“)
-objednávky přes e-shop jsou přijímány a evidovány denně do 14:00

c) Postup při objednávce: Kupující vloží vybrané zboží do košíku. Po skončení nákupu vyplní své přihlašovací údaje (emailovou adresu a heslo), pakliže tak neučinil ještě před nákupem, a objednávku dokončí dle jednotlivých kroků. Neregistrovaní zákazníci vyplní veškeré náležitosti formuláře a poté objednávku dokončí dle jednotlivých kroků. Systém objednávku zpracuje a odešle, přičemž vygeneruje na emailovou adresu kupujícího automatický email (souhrn objednaného zboží). Upozorňujeme, že objednávka se stává závaznou dle § 43a/1 až po potvrzení prodávajícím o přijetí objednávky. Automaticky generovaný email informující o přijetí objednávky slouží pro účely kupujícího jen jako kopie objednávky.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

b) Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé konečné kupní ceny (za zboží a dopravu) na běžný účet prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.

c) Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a je na vyžádání. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

d) K ceně zboží bude připočtena cena dopravy, kterou se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Prodávající nabízí následující způsoby plateb:

– platba na běžný bankovní účet společnosti MUJFRESHBOX s.r.o.
– platba platební, či kreditní kartou

e) Ceny uvedené v internetovém obchodu www. mujfreshbox.cz  jsou vždy včetně DPH. Ceny v internetovém obchodu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.

VI. DODACÍ PODMÍNKY, DOPRAVA

a) Doručování zboží probíhá ve dnech neděle – čtvrtek v časovém rozmezí 18:00 – 20:00 hodin. Všechny společnosti MUJFRESHBOX s.r.o. se dodávají v den výroby. Konzumace výrobku se provádí následující den po dni doručení. Zákazník je povinen dodržovat skladovací podmínky a dobu expirace 1 den. Je nutné uvést takovou adresu doručení, na které se příjemce (kupující) nebo jím pověřená osoba v těchto časech vyskytuje (např.: adresa zaměstnání, sousedé, příbuzní apod.) Dopravce má k dispozici telefonní kontakt příjemce nebo jím pověřené osoby a může jej využít. V případě nezastižení příjemce (nebo jím pověřené osoby) na adrese dodání a nereaguje na tel. kontakt zadaný v osobním dotazníku nebo objednávce – považuje MUJFRESHBOX s.r.o. za doručení bez nároku na kompenzaci.
Společnost MUJFRESHBOX s.r.o. nemůže vyhovět striktním časovým požadavkům klienta.

b) Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost, poškození obalu, apod.). Stane-li se, že zásilka přijde viditelně potlučená, zdeformovaná, natržená nebo její obsah je viditelně poškozený, vadný nebo vykazuje závady co do čerstvosti – kupující má povinnost toto ihned nahlásit a pořídit neprodleně takový záznam, který bude prokazovat stav věci a to nejpozději do 60 minut od převzetí. V případě, že závady zjistí při předávce dopravcem – vady nahlásí i u dopravce. Jedná se o tzv. převzetí s výhradou. Kupující přepravci sdělí své výhrady k zásilce a ten neprodleně informuje dodavatele o zjištěných skutečnostech. Poznámka o jakkoliv poškozeném obalu je velmi důležitá! Pokud po rozbalení zásilky s uvedenou výhradou (např.: k poškozenému nebo promáčklému obalu) kupující zjistí škodu na zboží, bude uvedení výhrady pro uznání reklamace rozhodující. V případě, že zboží kupující převezme bez výhrad a následně zjistí poškozené zboží a obal zásilky, nebude na takovouto reklamaci brán zřetel. Při zjištění škody na zásilce musí kupující tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu všeobecně platným komunikačním prostředkem, případně osobně. Pokud se pro posouzení škod na zásilce vyžaduje obrazový záznam či jiná dokumentace, využije se libovolného písemného styku, s tím že rychlejší a preferovaný je e-mail mujfreshbox.cz@seznam.cz. Odeslání dokumentace a obrazového záznamu musí proběhnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 minut od převzetí zboží. Příloha emailu musí obsahovat důkladné zdokumentování zásilky fotografiemi (obal včetně štítku, vystýlka, vlastní poškozené zboží), zápis o stavu zásilky spolu s kopií dokladu o zaplacení. My se s Vámi následně spojíme a zahájíme řízení náhrady škody.

c) Postup při doručení jiného zboží, než bylo objednáno: má-li kupující výrazně rozdílné zboží oproti objednanému a podezření, že by se mohlo jednat o omyl/záměnu zboží atp., zásilku nepřebírá a řídí se Reklamačním řádem. Kupující poté neprodleně zkontaktujte prodávajícího na adrese mujfreshbox.cz@seznam.cz  a požádá o prověření situace. V případě, že zboží kupující převezme a po jeho otevření zjistí, že mu byla doručeno jiné zboží, výrobky NEOTEVÍRÁ ani jejich obaly jinak NEPORUŠUJE. Vše důkladně zdokumentuje fotografiemi (krabici včetně přepravního štítku, obsah krabičky – tedy veškeré zboží). Poté se neprodleně obrátí na e-mail adresu mujfreshbox.cz@seznam.cz   a v příloze zašle také všechny fotografie a podklady. Prodávající kupujícího následně zkontaktuje za účelem vyřešení záměny. V podobných případech se obvykle řidiči vrátí pro mylně doručené zásilky a následně zařídí jejich správné doručení. Proto je opravdu důležité jednotlivé výrobky neotevírat. V opačném případě budou kupujícímu otevřené výrobky přiúčtovány.

 

 

VII. PŘERUŠENÍ DODÁVEK

Zákazník je na základě objektivních důvodů oprávněn požádat MUJFRESHBOX s.r.o.
o přerušení dodávek zboží dle jím vybraného programu. Žádost o přerušení dodávek zboží
je zákazník povinen prokazatelně doručit e-mailem na adres MUJFRESHBOX s.r.o.
(mujfreshbox.cz@seznam.cz), uvést jeho přidělený variabilní symbol (dále jen VS) – NEJPOZDĚJI 72 hodin před datem výroby, kdy mělo být plněno.
Zákazník je oprávněn požádat o přerušení dodávek zboží maximálně na souhrnnou dobu 20 pracovních dní na objednaný program. Smluvní strany se dohodly, že MUJFRESHBOX s.r.o.
není povinna dodávat zákazníkovi zboží po dobu přerušení dodávek zboží. Délka programu se v takovém případě prodlužuje o počet dní, po které bylo dodání přerušeno. Zákazník bere na vědomí, že MUJFRESHBOX s.r.o. není povinna v případě přerušení dodávek zboží dle tohoto článku vrátit zákazníkovi poměrnou část kupní ceny ani poskytnout slevu.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

a) Splní-li kupující všechny podmínky pro odstoupení od smlouvy níže uvedené, bude mu vrácena kupní cena. Odstoupení od smlouvy je nutné učinit 72 hodin před dnem, kterým má být plněno. V opačném případě bude zákazníkovi naúčtována poměrná část t.j. 3 dny za stravné.

– Odeslat email na adresu mujfreshbox.cz@seznam.cz    s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, VS a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:……“. Datum a podpis.
– V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude naúčtováno. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

b) Nevyzvednutí zásilky s objednaným zbožím se nepovažuje za odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouvu je nutné výslovně zrušit. V opačném případě účtuje prodávající penále ve výši 1 % z celkové dlužné částky za každý započatý den neuhrazení. Nevymožené pohledávky postupujeme exekuční společnosti.

c) Podle NOZ č.89/2012 Sb. §1837 a) – odstoupení  od smlouvy nelze uplatnit v případě vytvoření „Jídelníčku a tréninkového plánu“ a nejdou zde uplatnit ani reklamace.

IX. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PROVOZOVATELE

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

-zboží se již nevyrábí nebo nedodává
-výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.
-kupující vyplnil chybné či neúplné kontaktní údaje, kupující je nedostupný, neodpovídá na emaily apod.
-objednávka zůstala ze strany kupujícího neautorizována či neuhrazena

-objednávka nebyla za strany kupujícího v řádném termínu vyzvednuta

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na účet kdy prodávající má nárok na 3 dny zaplacení od zjištěné skutečnosti.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

XI. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2020 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

b) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu
ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. a ostatními právními předpisy České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb).